Стоматологічний факультет

Стоматологічний факультет є структурно-функціональним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», який створений відповідно до рішення Вченої ради університету від 31 серпня 2006 року (Протокол № 8).

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів за напрямком «Стоматологія» (7.12010005), терміном навчання – 5 років. Діє ліцензія на прийом 200 студентів (державне замовлення – 15 студентів), серед них 50 – для представників інших держав.

За період свого існування Ужгородський стоматологічний факультет набув статус відомого в науковому світі не лише на теренах України, але й далеко за її межами.

Основу стоматологічного факультету складають 9 кафедр, з яких 7 відповідають за додипломну підготовку, а 2 – за післядипломну. Дані кафедри забезпечують навчальний процес понад 1000 студентів, лікарів-інтернів та курсантів.

Згідно з відповідними рішеннями Вченої ради та наказами Ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» додипломна підготовка студентів здійснюється на наступних кафедрах:

 • кафедра хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Брехлічук П.П.);
 • кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Добровольська М.К.);
 • кафедра дитячої стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Мельник В.С.);
 • кафедра ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Костенко С.Б.).

З вересня 2017 року своє функціонування почала

 • кафедра фундаментальних медичних дисциплін (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Фера О.В.), яка забезпечує викладання таких предметів, як анатомія людини, гігієна та екологія, безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки і ряду інших, як для вітчизняних, так і для іноземних студентів.

На підставі рішення Вченої ради УжНУ згідно наказу № 258/01-17 від 27.02.2018 р. була створена:

З вересня 2018 року своє функціонування почала

 • кафедра клінічних дисциплін (завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Гема-Багіна Н.М.)

До структурних підрозділів післядипломної освіти відносяться:

 • кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Потапчук А.М.), що створена згідно з наказом № 257/01-03 від 14.12.2012 про реорганізацію кафедр;
 • кафедра стоматології дитячого віку (завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Клітинська О.В.).

На базі факультету здійснюється надання професійної освіти вищого кваліфікаційного рівня:

 • магістратура;
 • клінічна ординатура;
 • аспірантура, яка, в свою чергу, забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів.

На кафедрах післядипломної освіти лікарі-курсанти мають змогу проходити безперервне навчання у вигляді спеціалізацій, передатестаційних циклів, тематичних удосконалень та стажувань, з таких дисциплін: «Терапевтична стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія».

На базі 3 навчальних центрів – Науково-дослідницький та навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України, керівником якого є доктор медичних наук, професор Бойко Надія Володимирівна; Науково-навчальний центр судової стоматології та центр імплантології і хірургічної стоматології, які очолює доктор медичних наук, професор Костенко Євген Якович, проводиться викладання відповідних дисциплін для студентів стоматологічного факультету.

Одним із провідних напрямків діяльності факультету є міжнародне співробітництво. Підписані договори про науково-виробничу співпрацю з провідними іноземними вищими навчальними закладами медичного спрямування: факультетом охорони здоров’я Пряшівського університету (Словаччина); кафедрою судової медицини та клінікою стоматології і щелепно-лицевої хірургії університету  імені П.Й. Шафарика, м. Кошице (Словаччина); стоматологічним факультетом медичного університету в м. Дебрецен (Угорщина); стоматологічним факультетом Університету Рейк’явіка (Ісландія), кафедрою анатомії, гістології та правової медицини Університету Фірензе (Флоренція, Італія), приватною стоматологічною клінікою «Petramed», м.Чадца (Словаччина) та кафедрою судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, ведеться активна співпраця з Головним бюро судово-медичної експертизи МОЗ України та Київським міським клінічним бюро судово-медичної експертизи.

Костенко Євген Якович та Мирослав Гончарук-Хомин виступали та брали участь в організації Міжнародного конгресу Всесвітньої Асоціації Судової Одонто-Стоматології (IOFOS)-2017.

Створена та активно функціонує Спеціалізована вчена рада К 61.051.08  по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.01.22 – «стоматологія» та 14.01.03 – «хірургія».  Голова Спеціалізованої ради – доктор медичних наук, професор Костенко Є.Я., заступник Голови ради – доктор медичних наук, професор Болдіжар П.О., Вчений секретар – доктор медичних наук, професор Клітинська О.В..

До складу Спеціалізованої вченої ради входять провідні спеціалісти України з галузей стоматології та хірургії, відповідно.

Уже успішно захищені 19 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Співробітники факультету активно публікуються та беруть участь у видавництві періодичного міжнародного профільного медичного журналу-часопису «Intermedical Journal», який видається з 2014 року (Головний редактор – Ректор ДВНЗ «УжНУ», д.мед.н., професор Смоланка В.І., науковий редактор – д.мед.н., професор Костенко Є.Я., заступник головного редактора – д.мед.н., професор Клітинська О.В., до членів редакційної колегії журналу входять знані європейські та вітчизняні фахівці з різних областей медицини).

В журналі публікуються статті українських та міжнародних фахівців з різних галузей медицини. Мовами публікацій в журналі є англійська, українська та словацька. Готується до друку десятий номер журналу.

Працівники стоматологічного факультету являються членами таких міжнародних та вітчизняних фахових асоціацій: IOFOS (International Organization of Forensic Odonto-Stomatology – Міжнародна Організація Судової Одонто-Стоматології, Італія) та Osteuropa Verein Rechtsmedizin (Німеччина); Асоціація стоматологів України, Асоціація стоматологів-ортопедів та зубних техніків (Президент Асоціації – д.мед.н., професор Костенко Є.Я.), Асоціація судової стоматології – (Президент Асоціації – д.мед.н., професор Костенко Є.Я.), Асоціація лікарів-пародонтологів України, Асоціація профілактичної та дитячої стоматології, Українська асоціація щелепно-лицевих хірургів та хірургів-стоматологів, Асоціація ортодонтів України та Асоціація студентів-стоматологів.

Декан факультету. Костенко Євген Якович – доктор медичних наук, професор, Академік Української академії наук,  директор науково-навчального центру судової стоматології ДВНЗ «УжНУ» МОН України, Голова Aсоціації судової стоматології в Україні, що інтегрована до Всесвітньої Асоціації Одонтостоматологів IOFOS, Президент Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України, Голова комітету реформування стоматологічної галузі Асоціації стоматологів України, Голова Спеціалізованої вченої ради   К 61.051.08 та науковий редактор періодичного міжнародного профільного медичного журналу-часопису «Intermedical Journal».